اخبار جهان خبرها

تنگه هرمز کابوسی برای امریکا و همپیمانانش

نوشته شده توسط مدیر سایت

یاد داست

محمد عزیزی

 

 

تنگه هرمز کابوسی برای آمریکا هم پیمانانش!

امریکا و متحدين منطقوى و جهانی اش در مورد برخورد نظامى با ایران و تنگۀ هرمز، شدیدا دچار “حیرت” و “توهم” اند!

“حیرت”؛ اینکه حتی اگر به ایران حمله کنند و ظاهرا بمباران و کروزباران کنند؛ آخرش چه میشود؟! اگر دولت ایران سقوط نکند و یک رژیم دست نشاندۀ غرب در ایران به وجود نیاید؛ آینده منطقه و امنیت کشتی های شان در خلیج فارس و تنگه هرمز چه خواهد شد؟! بخصوص که امریکا تجریه تلخ شکست در سوریه را هم پشت سر دارد و از استرس دخالت روسیه و چین نیز نمیتواند در امان باشد.

“توهم”؛ اینکه شاید فکر میکنند با حملات هوایی و موشکی- دریایی، میتوانند ایران را فلج کنند و رژیم را سقوط داده یک دولت دست نشانده حامی منافع خود روی کار بیاورند؛ درحالیکه سقوط رژیم مذهبی ایران، خواب و خیال محض است و همانگونه که در هشت سال جنگ عراق سقوط نکرد، در حملۀ مقطعى و مستقيم امريکا هم سقوط نخواهد کرد، بلکه تهدید ایران در آینده بدتر و بیشتر امریکا و هم پیمانانش را عذاب خواهد داد و مايه دردسر خواهد شد!

درباره نویسنده

مدیر سایت